Lännavägen 46, 141 46 Huddinge
08-659 55 90

Brandskyddsdokumentation

Projekt vi genomför

Brandskyddsdokumentation
I samband med ny-, om- eller tillbyggnad där det ställs krav på brandskyddsdokumentation kan vi projektera och dokumentera på vilket sätt fastigheten ska skyddas mot brand.
Risk- och konsekvensanalys
Riskanalysen har till uppgift identifiera, värdera och prioritera risker, med avsikt att eliminera, förebygga eller reducera konsekvenserna av skaderiskerna.
Insatsplanering
En förutsättning för en lyckad räddningsinsats är att brandförsvaret har uppdaterad information om verksamheten och byggnaden. En insatsplan är ritningar och sammanställningar över nödvändig information som behövs vid en insats.
Klassningsplaner
I utrymmen där brandfarliga ämnen hanteras finns risk för att explosionsfarliga gasblandningar kan bildas. Därför ska en klassningsplan finnas som beskriver riskområden för explosiv miljö och hur de är klassade.
Krishantering – Allt från katastrofplanering till säkerhetspärmar
En kris är en akut händelse som innebär en stor påfrestning för de drabbade och företaget eller organisationen. Kriser kan uppkomma till följd av en olycka eller annan extraordinär händelse. Ofta kräver brådskande och samordnade insatser. Företag är skyldiga att ha en beredskap och handlingsplan för kriser. Med vår erfarenhet och vårt nätverk kan vi vara med och utarbeta checklistor/planer, genomföra utbildningar, övningar, analyser och utvärderingar. Vi utarbetar och sammanställer säkerhetspärmar för receptionister, säkerhetsansvariga och andra personer med en nyckelfunktion i säkerhetsarbetet.
Brandskyddsinventering
Ta pulsen på brandskyddet. Med en brandskyddsinventering får du svart på vitt hur bra skyddet är och förslag till förbättringsåtgärder.
Brandorsaksutredningar
Polisen är normalt ansvarig för brandutredningar. Om inget brott föreligger läggs dock undersökningen ned. För försäkringsbolag och andra inblandade kan det ändå vara viktigt att ta reda på brandorsaken och brandens förlopp. Resultaten från brandutredningarna ger information och kunskap om brandorsaker och brandförlopp så att liknande bränder kan förebyggas.